මං තරම් පින් කෙරූ – දුලාජ් දනුශ්ක | New Sinhala Song 2017 | Unofficial Video

“මං තරම් පින් කෙරූ”
Artist | දුලාජ් දනුශ්ක
Lyrics | Sajeeka Jayasinghe
Music Directed | දුලාජ් දනුශ්ක
Music Arranged/Produced/Mixed | Arosh Jayakody

මං තරම් පින් කෙරූ වෙන කෙනෙක් නෑ වගේ..
සමු අරන් ගිය ඔයා යලි ඇවිත් ලග මගේ…
මේ තරම් ආදරේ ඔබ නිසයි ඇතිවුනේ..
පන වුනත් දෙන්න මං ඉන්නවා ලග ඔබේ…

DD Entertainment 2017 ©
Revive Entertainment 2017 ©

(33)